Verkoopsvoorwaarden

Algemeen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeen-gekomen, worden de contractuele relaties tussen de vennootschap, vermeld op de voorzijde van onderhavig document, hierna verkort weergegeven als "onderhavige vennootschap" en de wederpartij, uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden. De wederpartij erkent ervan kennis te hebben genomen en uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van zijn eigen algemene voorwaarden. Elke afwijking van onder-havige algemene voorwaarden moet door onderhavige vennootschap uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd en zal slechts éénmalig gelden.

 

Offertes en prijsopgaven
2. De aanduidingen op catalogi, folders en ander drukwerk van onderhavige vennoot-schap, zijn vrijblijvend en kunnen niet als bindend worden beschouwd. Zij kunnen ten allen tijde zonder voorafgaandelijk bericht door onderhavige vennootschap worden gewijzigd. Eventuele onjuistheden op offertes, opdrachtbevestigingen, facturen, etc., te wijten aan materiële vergissingen en/of dwaling kunnen ten allen tijde worden gerectificeerd door onderhavige vennoot-schap. Onderhavige vennootschap blijft gerechtigd een van de wederpartij uitgaand aanbod te weigeren, zelfs indien gebaseerd op een door onderhavige vennootschap verstrekte offerte of prijsopgave.

 

Totstandkoming van de overeenkomst
3. Onderhavige vennootschap is slechts gebonden door haar uitdrukkelijk schriftelijk akkoord met een van de wederpartij uitgaand aanbod en/of order. Elke verkoop, zelfs bevestigd door onderhavige vennoot-schap, verbindt deze laatste slechts bij juiste referenties.


4. Elk aanbod en/of order vanwege de koper/opdrachtgever bindt deze laatste onherroepelijk. Ingeval de opdracht-gever/koper zijn order om welke reden dan ook annuleert is hiervoor het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van onderhavige vennootschap vereist. In voorkomend geval zal onderhavige vennootschap van rechts-wege zonder rechterlijke tussenkomst noch voorafgaandelijke ingebrekestelling, gerechtigd zijn op een schadevergoeding gelijk aan 20 % van de in het order vermelde prijs, dan wel 25 % vermeerderd met de vrachtkosten indien de bestelde leveringen reeds ter plaatse werden afgeleverd. Genoemde schadevergoe-dingen doen geen afbreuk aan het recht van onderhavige vennootschap op integrale schadevergoeding.

 

5. De vertegenwoordigers, agenten of welkdanige andere tussenpersonen binden in geen geval onderhavige vennootschap. Iedere bestelling, aanbod, orderbevestiging of overeenkomst is, niettegenstaande de aanvaarding door de vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen, slechts bindend na uitdrukkelijke schriftelijke bekrachtiging en akkoord vanwege onderhavige vennootschap.


6. Behoudens andersluidende bepalingen, worden de prijzen verstaan af fabriek. Alle taksen en kosten die verbonden zijn aan de verkoop, met inbegrip van de kosten van vervoer van de goederen, zijn ten laste van de wederpartij.


7. In geval van verplichte of aanvaarde wijzigingen aan overeenkomsten of officiële beschikkingen onder meer betreffende lonen, sociale lasten, transportkosten, alsmede in geval van wijzigingen der grondstoffen, zal onderhavige vennootschap gerechtigd zijn haar prijzen aan te passen, zelfs na het sluiten van de overeenkomst.

 

Levering - overdracht van risico - transport
8. Elke door onderhavige vennootschap vermelde leverings- en uitvoeringstermijn geldt ten informatieve titel en zonder enige verbintenis. Elke leverings- en uitvoerings-termijn gaat pas in op de dag van de orderbevestiging door onderhavige vennootschap, op voorwaarde althans dat de wederpartij alle bijzonderheden omtrent de bestelling en omtrent de uitvoerings-details verschaft heeft. Een laattijdige levering of uitvoering kan in geen geval een verzoek tot schadevergoeding van de wederpartij rechtvaardigen, noch een annulering van de bestelling of weigering van de goederen.


9. Behoudens andersluidende bepalingen, vindt de levering plaats af fabriek maatschappelijke zetel van onderhavige vennootschap. Het volledige risico van de goederen gaat over op de wederpartij van zodra de verkochte goederen voldoende gespecifieerd worden en ten laatste vanaf het tijdstip van de levering.


10. Indien zou overeengekomen worden dat de levering zal plaatsvinden op de werf, dan kan deze levering enkel geschieden wanneer de toegangswegen naar de werf onbelemmerd en zonder risico's berijdbaar en bereikbaar zijn. Het lossen op de werf gebeurt door de wederpartij en dit op zijn risico en kosten.


11. Het vervoer van de goederen geschiedt altijd voor risico en op kosten van de wederpartij, zelfs al wordt het transport bemiddeld en/of bekostigd door onderhavige vennootschap. In geval onderhavige vennootschap het transport dient te organiseren, zal deze als aangestelde van de wederpartij worden beschouwd.


12. De wederpartij verleent onderhavige vennootschap het recht ten allen tijde een deelbaar order in twee of meer gedeelten af te leveren. Bij gedeeltelijke levering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

 

Levering van diensten
13. Inzake haar dienstprestaties heeft onderhavige vennootschap slechts een middelenverbintenis. Het is aan de wederpartij om het bewijs te leveren dat onderhavige vennootschap bij de levering van diensten in de uitvoering van haar prestaties niet de nodige zorgvuldigheid en diligentie aan de dag heeft gelegd die van haar kon worden verwacht. Zolang dit bewijs niet is geleverd, heeft de wederpartij geen enkele grond om de betaling van de corresponderende factuur in te houden.

 

Overmacht
14. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van onderhavige vennootschap opgeschort. In dat geval is onderhavige vennootschap enkel verplicht te leveren, dan wel haar verplichtingen uit te voeren, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

 

Betaling
15. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van onderhavige vennootschap, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
De vertegenwoordigers, agenten en andere tussenpersonen van onderhavige vennootschap zijn niet bevoegd om factuurbedragen te ontvangen. De wederpartij is niet gerechtigd zich te beroepen op enige inhouding, vermindering dan wel schuldvergelijking.


16. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur of het nog openstaande saldo, wordt vanaf deze vervaldag automatisch en van rechtswege, zonder rechterlijke tussen-komst, noch voorafgaande ingebreke-stelling, verhoogd met een conventionele intrest van 1% per maand op het nog verschuldigde bedrag.


17. In geval een factuur op haar vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft ingevolge nalatigheid of enige wanprestatie in hoofde van de wederpartij, zal onder-havige vennootschap daarenboven automatisch van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst en na voorafgaandelijke ingebrekestelling, ten titel van schadevergoeding, recht hebben op een forfaitaire schadeloosstelling ten belope van 12% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 € en een maximum van 2.000 €, en onverminderd het recht van onderhavige vennootschap op integrale schadevergoeding.


18. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt het verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere leveringen werd toegestaan en maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Onderhavige vennootschap behoudt zich tevens het recht voor om in dit geval nog niet uitgeleverde bestellingen te annuleren.

 

Eigendomsvoorbehoud en conventionele schuldvergelijking
19. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven zij de uitsluitende eigendom van onderhavige vennootschap. De wederpartij erkent hierop gewezen te zijn bij de totstandkoming van de overeenkomst en vóór de levering van de goederen en stemt hiermee in. De betaalde voorschotten blijven door onder-havige vennootschap verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.


20. Tussen onderhavige vennootschap en de wederpartij wordt overeengekomen om schuldvergelijking toe te passen in geval een situatie van samenloop ontstaat in hoofde van de wederpartij. Deze schuldvergelijking zal aan de samenloop worden tegengeworpen. De compensatie zal betrekking hebben op alle te verrekenen schuldvorderingen, zonder dat ze op dat ogenblik opeisbaar moeten zijn.

 

Klachten
21. De inontvangstneming van de goederen sluit tevens hun aanvaarding in. Om ontvankelijk te zijn moeten de klachten inzake zichtbare gebreken van de geleverde goederen schriftelijk worden ingediend bij onderhavige vennootschap per aangetekend schrijven, binnen de 48 uur na inontvangstneming van de waren en voor hun plaatsing of verwerking.


22. Om ontvankelijk te zijn moeten de klachten inzake verborgen gebreken onmiddellijk na de ontdekking ervan en ten laatste vier maanden na levering door de wederpartij per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van onderhavige vennootschap.


23. Een klacht aangaande een factuur of rekeninguittreksel dient binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld aan onderhavige vennootschap.

 

Latere klachten zijn onontvankelijk.
24. In geval de klachten als rechtmatig worden aanvaard beperkt het verhaal tegen onderhavige vennootschap zich tot het bedrag van de factuur van de betrokken zending, met uitsluiting van alle andere vergoedingen en intresten. Onderhavige vennootschap behoudt zich het recht voor de rechtmatig geweigerde koopwaar te vervangen, zonder verdere schadeloosstelling.


25. Geen enkele klacht, zelfs indien zij gegrond zou zijn, machtigt de wederpartij zich te onttrekken aan haar betalings-verplichtingen bepaald in de artikelen 15, 16, 17, 18 en 19 van onderhavige algemene voorwaarden, noch de uitvoering van de overeenkomst te weigeren voor goederen welke niet het voorwerp van de

 

Klacht uitmaken.
26. Goederen waarover door de wederpartij klachten werden geformuleerd, zullen ongebruikt, onvermengd en onbewerkt onder de bewaking blijven van de weder-partij, die er de geschikte bewaring en opslag moet van verzekeren.
Onderhavige vennootschap zal op elk ogenblik in de gelegenheid worden gesteld om de kwestieuze goederen te bemonsteren. De wederpartij verliest al zijn rechten, indien het onderhavige vennoot-schap niet meer mogelijk zou zijn om het beweerdelijke gebrekkige goed te onderzoeken.


27. Natuursteen wordt gekozen omwille van zijn natuurlijk aspect. De monster zijn derhalve richtinggevend en kunnen ver-schillen van de geleverde partij. Bij de plaatsing moet de levering voldoende worden gemengd, teneinde een gelijkmatige spreiding van het natuurlijk aspect te ver-krijgen over het geheel van de oppervlakte. In natuursteen kunnen aders voorkomen. Die aders vormen één geheel met de rest van de steen en kunnen derhalve niet beschouwd worden als een fout of een gebrek in de steen.

 

Garantie - Aansprakelijkheid
28. De geleverde goederen hebben het voorrecht van de gebruikelijke toleranties.


29. De waarborg op de geleverde tegels beperkt zich alleen tot de tegels van 1ste keuze of 1ste kwaliteit en vervalt volledig voor tegels van mindere keuze of afwijkende kwaliteit.


30. Vallen niet onder de waarborg en kunnen geen aanleiding geven tot klachten:
a. de gebreken die zichtbaar worden na de plaatsing van de tegels, zoals spleten, haarscheuren, barsten of kantscheuren;
b. de ontglanzing, aangezien deze afhankelijk is van het onderhoud van de tegels;
c. functionele gebreken, indien de tegels volledig beantwoorden aan de vereisten gesteld door de wederpartij.


31. Onderhavige vennootschap zal nooit aansprakelijk zijn voor een gebrek van een afgeleverd goed, dat het gevolg is van enig gebrek in een haar door een derde toegeleverde grondstof dan wel een door een derde aan haar afgeleverd afgewerkt product of halffabrikaat.


32. Alle aanspraken, inbegrepen vergoeding van kosten, schade en intresten wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende goederen of onroerende goederen, benadeling van het bedrijfs-belang en bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de wederpartij of derden veroorzaakt, worden uitdrukkelijk uitgesloten.


33. Onderhavige vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen, gebreken of andere tekorten van de goederen, die te wijten zijn aan het transport ervan. De klachten die betrekking hebben op deze beschadigingen, gebreken of tekorten, dienen gericht te worden tot de vervoerder of de partij die hiervoor verantwoordelijk is.


34. De wederpartij is verplicht onderhavige vennootschap te vrijwaren en schadeloos te stellen inzake door derden ingestelde vorderingen die het direct gevolg zijn van de tussen partijen geldende overeenkomst, doch waarvoor onderhavige vennootschap tegenover de wederpartij niet aansprakelijk is.

 

Uitdrukkelijk ontbindend beding
35. Onverminderd haar recht op integrale schadevergoeding, is onderhavige vennootschap, in geval van niet of slechts gedeeltelijke betaling op één enkele vervaldag of in geval van niet-naleving van elke andere contractuele verplichting, gerechtigd om, naar haar goeddunken, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel 15 dagen na aangetekende ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk van rechtswege te ontbinden zonder voorafgaandelijk beroep op de rechterlijke macht.
Onverminderd haar recht op integrale schadevergoeding, is onderhavige vennootschap, in geval van onbekwaamverklaring of faillissement van de wederpartij of in geval van aanvraag van een gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord door deze laatste, alsmede in geval van vrijwillige of gerechtelijke vereffening van de wederpartij, of indien er op het geheel of een deel van de goederen van de wederpartij beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser, gerechtigd, naar haar goeddunken, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een per post aangetekende brief.


36. In geval van ontbinding door onderhavige vennootschap in voornoemde gevallen, verbindt de wederpartij zich ertoe de door onderhavige vennootschap geleverde, doch niet-betaalde goederen binnen de 24 uur terug te geven. In geval van niet-teruggave binnen deze termijn zal onderhavige vennootschap, op welke plaats het ook weze, deze goederen mogen terugnemen zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst.


37. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of enig ander handelseffect of elke andere regeling houdt noch een schuldvernieuwing in, noch een afwijking van onderhavige algemene voorwaarden.


38. Het is de wederpartij verboden de door onderhavige vennootschap geleverde goederen, die onder diens eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden of daarop enig ander recht te verlenen.

 

Toepasselijk Recht - Bevoegdheid
39. Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Alle geschillen tussen partijen, onder meer nopens het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.